Prognozno izveštajna služba – treći kvartal

U drugom kvartalu smo nastavili rad na PIS, svakodnevno očitavanje rezultata sa svetlosnih lampi i feromonskih klopki.

Alate koje smo postavili u toku drugog kvartala 2012.godine su feromonske klopke i kartone (za praćenje vizuelnog pregleda Carpocapse pomonele na jabuci).

Feromonske klopke smo postavili na sledećim punktovima:

Punkt Dragocvet – postavljen 02.07.2012. za praćenje:

  • Na paradajzu – Tuta absoluta – miner

Postavljena je jedna RAG klopka u plasteniku.

Punkt Kočino Selo –postavljen 02.07.2012.god za praćenje:

  • Na paradajzu – Tuta absoluta – miner

Postavljena je jedna RAG klopka u plasteniku.
Na istom punktu je postavljena i jedna klopka 23.08.2012. ali na paradajzu na otvorenom kako bi se pratila pojava Tute pored plastenika gde je tokom praćena utvrđena pojava insekta.

Punkt Trnava – postavljen  13.07.2012. za praćenje:

  • U jabuci-zapušten zasad –Ceratitis capitata –voćna mušica

Postavljena je klopka tipa Vars +

Punkt Dragoševac –postavljeno 19.07.2012.god.

  • Kukuruz-Diabrotica virgifera –kukuruzna zlatica
Postavljene su 2 Palz klopke .

Kartoni za praćenje Carpocapse pomonelle na jabuci su postavljeni na punktovima :
Striža-14.08.2012.god.
Svilajnac-16.08.2012.god.
Šantarovac-17.08.2012.god.

Brojnost larvi  na kartonima je očitavana na 10 dana i upisivana na Portal PIS-a. Brojnost larvi na kartonima  u ovom kvartalu je bila mala, uglavnom po jedna larva po kartonu, a na nekim kartonim a nije bilo larvi.

Brojnost navedenih štetnih organizama praćena je svakodnevno. Koordinator PIS je  u prisustvu  izvršioca za PIS i osmatrača postavio klopke i uputio osmatrače kako se vrši očitavanje klopki. Pri prvim očitavanjima koordinator i izvršilac su bili prisutni zajedno sa osmatračima. Čitanje rezultata svetlosnih lampi je obavljao koordinator. Vizuelni pregled je obavljao koordinator u saradnji sa izvršiocem. Svi rezultati očitavanja su unošeni u aplikaciju na Portal PIS.

Zadatak u ovoj godini je vršenje inventarizacije štetnih organizama,odnosno utvrđivanja prisustva i brojnosti pojedinih štetnih insekata i na osnovu dobijenih rezultata će se praviti Program rada za 2013.godinu za Pis.
Pored praćenja pojave i brojnosti  štetnih insekata  pomoću alata feromonskih klopki ,svetlosnih lampi i pomoću kartona obavleni su i vizuelni pregledi za pojedine štetne insekte, kao i za pojavu i intenzitet zaraze patogena na jabuci, šljivi, breskvi, vinovoj lozi, povrtarskim i ratarskim usevima.

Kao i ranijih godina služba za zaštitu bilja PSSS Jagodina je radila prognozu pojave patogena Plasmopare viticole i izdavali smo plakate preko kojih su proizvođači obaveštavani do kada treba obaviti tretiranja ,kojim preparatima i u kojim koncentracijama ili dozama. Na našem sajtu mogu se videti i plakate koje smo objavljivali za ova tretiranja. Na plakatima smo pored preporuke za preventivno suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze, davali obaveštenja za tretiranja protiv Uncinule necator – pepelnice vinove loze, Guinardie bidwelii –crne truleži vinove loze, Botrytis cinerea-sive truleži vinove loze, cikada .

Poljoprivredni proizvođači su obaveštavani preko sredstava javnog informisanja (radija, televizije, novina), direktnim kontaktom sa proizvođačima, preko Biltena koji se šalju svim odabranim poljoprivrednim proizvođačima koje prati naša služba kada treba obaviti tretiranja protiv pojedinih štetnih organizama (insekata, patogena, korova), o izboru najefikasnijih preparatima u preporučenim koncentracijama ili dozama.

U toku četvrtog  kvartala ćemo sumirati rezultate praćenja štetnih organizama i dati u sledećem saopštenju.

28.09.2012.godine
Koordinator PIS PSSS Jagodina
Dipl.ing.Ljiljana Jeremić