Prognozno izveštajna služba – drugi kvartal

Savremena poljoprivredna proizvodnja se ne može zamisliti bez upotrebe pesticida.Preventivnim tretiranjima pre ostvarenja uslova za zarazu od prouzrokovača bolesti ,tretitiranjima radi suzbijanja štetočina kada se utvrdi kritičan broj štetočina  i upotrebom adekvatnih preparata u propisanoj koncentraciji dobija se zdravstveno bezbedna hrana.Zdravstveno bezbedna hrana nije hrana koja nije tretirana pesticidima već hrana koja je tretirana adekvatnim preparatima i koja je zaštićena od prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina koje bi mogle da smanje kvalitet proizvoda.

Osnovni zadatak prognozno-izveštajne službe je da pravovremeno otkrije, prati, spreči širenje i preporuči mere suzbijanja štetnih organizama na ekonomski najracionalniji i ekološki najpogodniji način.

Tokom 2012. godine i stručne i savetodavne službe Srbije su ušle u Program Prognozno izveštajne službe koji je počeo sa  radom prvo na području AP Vojvodina tokom 2009.godine.

U saradnji sa koordinatorom PIS Vojvodina dr Dragicom Janković napravljen je raspored postavljanja alata za praćenje pojave  ekonomski štetnih insekata za područja pojedinih Okruga prema strukturi poljoprivredne proizvodnje. Za područje Pomoravskog okruga za praćenje pojave štetnih organizama je predviđeno praćenje štetnih organizama na jabuci, šljivi, breskvi, vinovoj lozi, povrtarskim kulturama (paprika, krompir, paradajz), kukuruzu, zapuštenim zasadima.

Alate koje smo postavili u toku 2012.godine su svetlosne lampe i feromonske klopke.

Svetlosnim lampama se prati pojava, brojnost ulovljenih insekata na bazi dnevnog očitavanja rezultata. Praćen je ulov sledećih insekata:

 • Agrotis segetum-ozima sovica
 • Mamestra brassicae-kupusna sovica
 • Mamestra oleracea-povrtna sovica
 • Helicoverpa armigera-kukuruzna sovica
 • Ostrinia nubilalis-kukuruzni plamenac
 • Hyphantria cunea-dudovac

Svetlosne lampe smo postavili na sledećim punktovima:

1.Punkt Dragoševac  -21.05.2012.godine
2.Punkt Striža           -21.05.2012.godine
3.Punkt Svilajnac      -28.05.2012.godine

Feromonskim klopkama se prati brojnost ulovljenih insekata takođe na bazi dnevnog očitavanja rezultata. Feromonske klopke smo postavili na sledećim punktovima:

1.Punkt Šuljkovac – postavljeno 11.06.2012.godine, praćeni su sledeći štetni organizmi.

 • Na jabuci – Carpocapsa pomonella-jabučni savijač, Leucoptera scitella-miner okruglih mina  
 • Na breskvi – Cydia molesta-breskvin savijač, Anarsia lineatella –miner

Feromoni  su postavljeni u  klopkama tipa RAG i postavljeno je po 2 klopke za svaki štetni organizam

2.Punkt Šantarovac – postavljeno 11.06.2012.godine. Na ovom punktu su praćeni insekti:

 • Na jabuci – Carpocapsa pomonella-jabučni savijač, Leucoptera scitella-miner okruglih mina, Lithocoletis blancardella – miner vrećastih mina

Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa RAG i postavljeno je po 2 klopke za svaki štetni organizam.

3.Punkt Striža – postavljeno 12.06.2012.godine.Na ovom punktu su praćeni štetni insekti na jabuci ,na povrtarskim kulturama i kukuruzu:

 • Na jabuci – Carpocapsa pomonella-jabučni savijač ,Leucoptera scitella-miner okruglih mina i Synathedon myopaeformis – staklokrilac(klopka tipa Vars +)
 • Na krompiru – Phtorimea operculella –krompirov moljac

Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa RAG i postavljeno je po 2 klopke za svaki štetni organizam.

 • Na paprici – Helicoverpa armigera – pamukova sovica
 • Na kukuruzu – Agrotis segetum – ozima sovica

Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa VARL +  i postavljeno je po 1  klopka za svaki štetni organizam.

4.Punkt Dragoševac – postavljen 13.06.2012.god. za sledeće insekte:

 • Na paprici – Helicoverpa armigera – pamukova sovica
 • Na kukuruzu – Agrotis segetum – ozima sovica

Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa VARL +  i postavljeno je po 1  klopka za svaki štetni organizam.

5. Punkt Međureč –postavljen 14.06.2012.godine za praćenje štetnih insekata  :

 • Na breskvi –Cydia molesta-breskvin savijač, Anarsia lineatella –miner
 • Na šljivi –Grafolita funebrana –šljivin smotavac
 • Na vinovoj lozi –Lobesia botrana –grožđani moljac

Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa RAG i postavljeno je po 2 klopke za svaki štetni organizam.

6.Punkt Jagodina – Rasadnik postavljen 14.06.2012.god. u vinovoj lozi za praćenje Lobesie botrane i postavljene su dve RAG klopke.

7. Punkt Svilajnac –postavljen 18.06.2012.god.Praćeni su štetni organizmi:

 • Na jabuci – Carpocapsa pomonella-jabučni savijač, Leucoptera scitella -miner okruglih mina
 • Na šljivi – Grafolita funebrana –šljivin smotavac
 • Na vinovoj lozi – Lobesia botrana –grožđani moljac
Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa RAG i postavljeno je po 2 klopke za svaki štetni organizam.
 • Na paprici – Helicoverpa armigera –pamukova sovica
 • Na kukuruzu – Agrotis segetum –ozima sovica

Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa VARL +  i postavljeno je po 1  klopka za svaki štetni organizam.

8.Punkt Oparić
–postavljen 19.06.2012.god.Praćeni su štetni insekti u klopkama tipa RAG po 2 klopke za svaki štetni organizam:

 • Na šljivi – Grafolita funebrana –šljivin smotavac
 • Na vinovoj lozi – Lobesia botrana –grožđani moljac

9.Punkt Preradovac –postavljen 19.06.2012.god za praćenje Lobesie botrane na vinovoj lozi ,po 2 klopke tipa RAG.

10.Punkt Motrić – postavljen 19.06.2012.godine. Praćeni su štetni insekti u klopkama tipa RAG po 2 klopke za svaki štetni organizam:

 • Na šljivi – Grafolita funebrana –šljivin smotavac
 • Na vinovoj lozi – Lobesia botrana –grožđani moljac
Brojnost navedenih štetnih organizama praćena je svakodnevno. Osmatrači na punktovima koji su vršili osmatranje su bili asistenti koji bili uključeni u ovaj projekat. Koordinator PIS je u prisustvu  izvršioca za PIS i osmatrača postavio klopke i uputio osmatrače kako se vrši očitavanje klopki. Pri prvim očitavanjima koordinator i izvršilac su bili prisutni zajedno sa osmatračima. Svi rezultati očitavanja su unošeni u aplikaciju na Portal PIS.
25.06.2012.godine
Koordinator PIS PSSS Jagodina
Dipl.ing.Ljiljana Jeremić