Prognozno izveštajna služba 2013 god.

Osnovni zadatak prognozno – izveštajne službe je da pravovremeno otkrije,prati,spreči širenje i preporuči mere suzbijanja štetnih organizama na ekonomski najracionalniji i ekološki najpogodniji način.

Savremena poljoprivredna proizvodnja  treba da se  bazira na integralnoj proizvodnji. Integralna proizvodnja predstavlja sistem zaštite bilja korišćenjem svih raspoloživih metoda suzbijanja štetočina,prouzrokovača bolesti i korova  u cilju sprečavanja porasta brojnosti preko koje dolazi do ekonomski značajnih šteta. Ovim sistemom se dozvoljava prisustvo štetočina ali ispod ekonomskog praga štetnosti . Sistem prognozno izveštajne službe je uspostavljen da bi se odredili kritični momenti kada treba obaviti tretiranja protiv prouzrokovača bolesti i štetočina.
Preventivnim tretiranjima pre ostvarenja uslova za zarazu od prouzrokovača bolesti ,tretitiranjima radi suzbijanja štetočina kada se utvrdi kritičan broj štetočina  i upotrebom adekvatnih preparata u propisanoj koncentraciji dobija se zdravstveno bezbedna hrana.Zdravstveno bezbedna hrana nije hrana koja nije tretirana pesticidima već hrana koja je tretirana adekvatnim preparatima i koja je zaštićena od prouzrokovača biljnih bolesti i štetočina koje bi mogle da smanje kvalitet proizvoda.

U 2013.godini nastavili smo sa radom  u okviru PIS Srbije. U saradnji sa koordinatorom PIS Vojvodina dr Dragicom Janković napravljen je raspored postavljanja alata za praćenje pojave  ekonomski štetnih insekata za  područja pojedinih  Okruga prema strukturi poljoprivredne proizvodnje.Za područje Pomoravskog okruga za praćenje pojave štetnih organizama je predviđeno praćenje štetnih organizama na jabuci, šljivi, breskvi, vinovoj lozi ,povrtarskim kulturama(paprika,krompir,paradajz) ,kukuruzu,zapuštenim zasadima.

Alate koje smo postavili u toku 2013.godine  su svetlosne lampe i feromonske klopke.

Svetlosnim lampama se prati pojava ,brojnost ulovljenih insekata na bazi dnevnog očitavanja rezultata.Prati se  ulov sledećih insekata:

 • Agrotis segetum –ozima sovica
 • Mamestra brassicae-kupusna sovica
 • Mamestra oleracea-povrtna  sovica
 • Helicoverpa armigera- kukuruzna sovica
 • Ostrinia nubilalis-kukuruzni plamenac
 • Hyphantria cunea-dudovac

Svetlosne lampe smo postavili na sledećim punktovima:

1.Punkt Striža -15.05.2013.godine
2.Punkt Kočino Selo -21.05.2013.godine

Feromonskim  klopkama se prati brojnost ulovljenih insekata na bazi dnevnog očitavanja rezultata.Feromonske klopke smo postavili na sledećim punktovima:

1.    Punkt Međureč –postavljen 24.04.2013.godine za praćenje štetnih insekata  :

Na breskvi :

 • Cydia molesta-breskvin savijač ,
 • Anarsia lineatella –breskvin miner

Na šljivi

 • Grafolita funebrana –šljivin smotavac
 • Cydia molesta-breskvin savijač
Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa RAG i postavljeno je po 2 klopke za svaki štetni organizam.

2.Punkt Kočino Selo –postavljen je 08.05.2013.godine .Na ovom punktu su praćeni štetni organizmi na povrću i kukuruzu:

Na paradajzu –Tuta absoluta – moljac paradajza na dve lokacije u plastenicima

Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa RAG i postavljeno je po 1 klopkapo plasteniku.

Na kukuruzu- žičnjaci –postavljeno 21.05.2013.

 • Agriotes lineatus
 • Agriotes ustulatus
 • Agriotes obscurus
 • Agriotes sputatorAgriotes sordidus
Feromonski su postavljeni u klopkama tipa Yf ,a A. ustulatus  u klopki tipa Varb 3.Očitavanje brojnosti  žičnjaka se vrši na svakih sedam dana.

3.Punkt Striža – postavljeno 10.05.2013.godine.Na ovom punktu su praćeni štetni insekti na jabuci ,na povrtarskim kulturama :

Na jabuci:

 • Carpocapsa pomonella-jabučni savijač
 • Leucoptera scitella-miner okruglih mina

Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa RAG i postavljeno je po 2 klopke za svaki štetni organizam.

Na krompiru – Agrotis segetum  –ozima sovica
Na paprici    – Helicoverpa armigera –pamukova sovica-postavljeno – 31.05.2013

Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa VARL + i postavljena je po 1 klopka za svaki štetni organizam.

4.Punkt Šantarovac –postavljeno 13.05.2013.godine.Na ovom punktu su praćeni insekti:

Na jabuci

 • Carpocapsa pomonella-jabučni savijač
 • Leucoptera scitella-miner okruglih mina
 • Lithocoletis blancardella – miner vrećastih mina

Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa RAG i postavljeno je po 2 klopke za svaki štetni organizam.

5.Punkt Vrba–postavljen 13.05.2013.god. za sledeće insekte:

Na višnji – Rhagoletis cerasi –pamukova sovica

Feromoni su  postavljeni  u klopkama tipa RAG i postavljeno je po 2 klopke

6.Punkt Voljavče -Rasadnik postavljen 08.05.2013.god. u vinovoj lozi za praćenje:

Lobesie botrane–grožđanog  moljcai postavljene su dve RAG klopke.

7.Punkt Oparić –postavljen 25.05.2013.god.Praćeni su štetni insekti u klopkama tipa RAG po 2 klopke za svaki štetni organizam:

Na šljivi –Grafolita funebrana –šljivin smotavac
Na vinovoj lozi –Lobesia botrana –grožđani moljac

8.Punkt Trnava  –postavljen 20.05.2013.god za praćenje Ceratitis capitate -voćne mušice u zapuštenom zasadu jabuke.

9.Punkt Jagodina – Ribarski put postavljena je feromonska klopka za Tutu absolutu –moljca paradajza ,RAG klopka u plasteniku

Brojnost navedenih štetnih organizama praćena je svakodnevno .Osmatrači na punktovima su
poljoprivredni proizvođači kod kojih su postavljeni alati za praćenje štetnih organizama  .Koordinator PIS je  u prisustvu  izvršioca za PIS i osmatrača postavio klopke i uputio osmatrače kako se vrši očitavanje klopki.Pri prvim očitavanjima koordinator i izvršilac su bili prisutni zajedno sa osmatračima. Svi rezultati očitavanja su unošeni u aplikaciju na Portal PIS .Pored toga na punktovima vršimo vizuelne preglede koji se takođe unose u aplikaciju na Portal PIS.

07.06.2013.godine                                                           Koordinator PIS PSSS Jagodina

Dipl.ing.Ljiljana Jeremić