Besplatna kontrola plodnosti zemljišta

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Jagodina i ove godine vrši  besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta na teritoriji Pomoravskog okruga,a prema Uredbi Vlade Republike Srbije. Pravo na besplatnu kontrolu plodnosti zemljišta ima nosilac ili član porodičnog komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu i to na parcelama u vlasništvu i upisanih u Registar,kao i zakupac poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koji je upisao parcele uzete u zakup.

Uzorci se mogu uzeti sa parcela od I do V odnosno VII katastarske klase na području sa otežanim uslovima.Broj uzoraka sa jednog gazdinstva može iznositi najviše 10.

Kako se vrši uzorkovanje zemljišta

Uzorkovanje zemljišta se vrši tako što se sa jedne parcele formira jedan prosečan uzorak koji se dobija od 10-15 pojedinačnih uzoraka zemljišta koji se mešaju i pravi se jedan prosečan uzorak.
Prosečan uzorak se uzima sa pojedinačne parcele.Prilikom uzorkovanja zemljišta kretanje po parceli može da bude takozvano „Cik-cak“ ili „Po dijagonali“.Važno je da prosečan uzorak predstavlja što je moguće ravnomerniji raspored pojedinačnih uzoraka po čitavoj površini.

uzorkovanje001uzorkovanje002
Pojedinačni uzorci se uzimaju sondom ili ašovom na dubini od 0-30 cm sa parcela gde se gaje ratarske i povrtarske kulture,odnosno na dubini od 0-30 cm i 30-60 cm na parcelama na kojima se gaje voćarske i vinogradarske kulture.
uzorkovanje003

Ašovom se uzvadi grumen zemlje,zatim se uz ivicu rupe ponovo zabode ašov pod uglom od 90 stepeni,od površine do dubine od 30 cm.Pažljivo se izvadi ašov sa zemljom tako da ona ostane na ašovu,zatim se na zemlji koja je na ašovu nožem napravi „Kaiš“ širine 3-4 cm po sredini ašova do njegovog vrha.Zemlja na ašovu levo i desno od „Kaiša“ se odbaci a ostatak se ubaci u čistu kofu.Ovaj postupak se ponovi sa 10-15 ravnomerno raspoređenih mesta po celoj površini parcele pri čemu se svi pojedinačni uzorci ubacuju u istu kofu.Nakon uzimanja poslednjeg pojedinačnog uzorka,zemlja u kofi se dobro izmeša,usitne se veće grudve i odstrani se kamenje i biljni delovi. Od ovako pripremljenog uzorka uzme se 0,5-1 kg zemlje i stavi u polietilensku vrećicu,a višak zemlje se baci.
Ukoliko se zemljište uzorkuje za voćnjake i vinograde potrebno je sa istog mesta uzeti uzorak i sa dubine od 30-60 cm po istom postupku kao i pređašnji uzorak,tako što se uzorak skinut sa ašova ubacuje u drugu kofu predviđenu za pojedinačne uzorke sa dubine od 30-60 cm.
Uzorak zemljišta staviti u  polietilensku kesu, zatvariti je  i staviti u veću kesu u koju treba staviti  etiketu sa podacima vezanim za uzorak zemljišta: ime i prezime, adresa, katastarska opština, katastarski broj, veličina parcele, dubina sa koje je uzet uzorak, planirane biljne vrste koje će se gajiti u naredne 4 godine, a za voćnjake i vinograde naglasiti da li je zasad u podizanju ili u eksploataciji.

Uz zahtev koji se popunjava u Službi potrebno je dostaviti Potvrdu  Uprave za trezor o aktivnom statusu gazdinstva i  Potvrdu Uprave za trezor da su predmetne parcele upisane u Registar polj.gazdinstava

PSSS Jagodina