Korisno

Stru?na sluba

O nama PDF Štampa El. pošta

Osnovana je 15.05.1959.god. Osniva? je bio tadanji srez Beli?ki u Svetozarevu (Jagodini) i radi kao regionalna poljoprivredna stru?na sluba.

Osnovni zadatak poljoprivredne stru?ne slube je unapre?enje poljoprivredne proizvodnje, biljne i sto?arske, na imanjima poljoprivrednih proizvo?a?a, uvo?enje novih sorata hibrida poljoprivrednog bilja i rasa doma?ih ivotinja kao i uvo?enje savremene tehnologije iz oblasti ratarstva-povrtarstva, sto?arstva, vo?arstva-vinogradarstva, zatite bilja u proizvodnju. Sluba Poljoprivredne stru?ne slube Jagodina radi sve poslove utvr?ene Zakonom o Poljoprivrednoj slubi Republike Srbije, Zakonom o sto?arstvu, Zakonom o Zemljitu, Zakonom o zatiti bilja od biljnih bolesti teto?ina i korova i drugim zakonskim propisima. Sluba radi i odre?ene poslove po ovla?enjima Ministarstva poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede kao to su: proizvodnja priplodnog materijala u sto?arstvu, kontrola izvoza poljoprivrednih proizvoda i izdavanje fitosanitarnih uverenja.

Podru?je rada Poljoprivredne stru?ne slube Jagodina su podru?ja optina Pomoravskog regiona (Jagodina, Para?in, ?uprija, Svilajnac, Rekovac i Despotovac). Podru?je obuhvata 186 naseljenih mesta i ima oko 170.000 stanovnika. U Pomoravskom regionu ima 158.000 ha poljoprivrednog zemljita od ?ega 112.610 ha oranica, 15.327 ha vo?njaka i vinograda i 30.0071 panjaka, livada i ostalog. Sa aspekta prirodnih uslova kako klimatskih tako i pedolokih nae podru?je je pogodno za uspeno organizovnje proizvodnje u svim oblastima poljoprivrede. Ravni?arski deo se prostire dolinama reka Velike Morave, Belice, Lugomira, Crnice, Ravanice, Resave. Na ovom podru?ju zastupljena je ratarsko-povrtarska i sto?arska proizvodnja.

Podru?je optina Rekovac, Despotovac preteno je brdsko pa je tu vie zastupljena vo?arsko-vinogradarska i sto?arska proizvodnja. Rad nae slube se odvija po ta?no utv?enim poslovima i zadacima i obavljaju ga 7 diplomiranih ininjera poljoprivrede. Imamo i odgovaraju?e poslovne i pomo?ne prostorije, potrebnu labolatorijsku opremu, vozila i informacioni sistem.

 
design by: Clipart